Krajina

Výrava - založení prvků ÚSES II

Předmětem projektu je založení biocentra a dvou úseků biokoridoru na stávajících zemědělských pozemcích v obci Výrava. Projekt uspěl v žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny.  

více informací a fotogalerie

Krajinná zeleň v Kovanicích a Chvalovicích

Projekt řeší založení zeleně v pěti lokalitách v zemědělské krajině na území katastrů Kovanic a Chvalovic na Nymbursku. Projekt uspěl v žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny.  

více informací a fotogalerie

Založení krajinného prvku v Makově

Zřízení krajinného prvku - liniové výsadby stromů a keřů na pozemku rodinné farmy v Makově. Projekt byl podpořen z prostředků Programu péče o krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.    

více informací a fotogalerie

Obnova krajinné zeleně V Dolních Ředicích – I. etapa

Projektová dokumentace a technický dozor investora na zakázce spolufinacované  z prostředků Operačního fondu životní prostředí, prioritní osa 6.3. Obnova krajinných struktur.  Výsadba  krajinné zeleně v návaznosti na intravilán obce - součástí projektu je zřízení biocentra, dvou interakčních prvků a doprovodné zeleně dvou silnic III. třídy,…

více informací a fotogalerie

Obnova krajinné silniční vegetace na území Pardubického kraje

Projektová dokumentace k žádosti o dotaci  z prostředků Operačního fondu životní prostředí, prioritní osa 6.3. Obnova krajinných struktur. Projekty byly realizovány v pěti etapách v letech 2011-2015

více informací a fotogalerie

Krajinná zeleň v Býšti

Projektová dokumentace a výkon technického dozoru investora na zakázce, zaměřené na doplnění a obnovu krajinných prvků  v obci Býšť. Byla vytvořena liniová zeleň podél silnice, probíhající katastry obce, podél polních cest a byla obnovena stará třešňovka.

více informací a fotogalerie

Protipovodňové opatření v obci Horní Ředice

Doprovodná zeleň k protipovodňovému opatření, realizovanému obcí. V současné době díky kvalitní  péči ze strany obce již vznikl funkční krajinný prvek, který představuje  hodnotnou zeleň v zemědělské krajině.

více informací a fotogalerie

TDI na akci Výsadba interakčního prvku v Žižkovci – II.etapa

Výkon technického dozoru investora na zakázce realizované za spolufinancování z prostředků Operačního fondu životní prostředí, prioritní osa 6.3. Obnova krajinných struktur.  Zakázka spočívala ve výsadbě  souvislé linie stromů  a keřů, které tvoří interakční prvek v krajině.

více informací a fotogalerie

TDI na akci Výstavba oplocení pastevních areálů

Technický dozor investora a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby na zakázce, realizované za spolufinancování z prostředků Programu rozvoje venkova, opatření Modernizace zemědělských podniků, Stavby a technologie pro živočišnou výrobu.  Výstavba pastevního areálu na území Přírodního parku Orlice nedaleko Hradce Králové.

více informací a fotogalerie

Revitalizace rybníčku v obci Dříteč

Doprovodná zeleň k úpravě a odbahnění zpustlého rybníčku na okraji  obce Dříteč. Obec dále navázala na provedené úpravy a v současnosti se z dříve zcela zanedbané plochy stalo příjemné místo oddechu a drobných rekreačních aktivit. Fotografie dokumentují současný stav.

více informací a fotogalerie

ÚSES Tuklaty - LBC 1/13 - 13-22 a LBK 6/13-13-17

Založení prvků ÚSES v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tuklaty. Biocentrum o rozloze 3ha založeno na orné půdě formou zalesnění s využitím lesních sazenic, biokoridor podél Tuklatského potoka výsadbou vzrostlých stromů, odrostků a keřů, se zatravněním a oplocením. Převedeno majetkově na obec, která provádí následnou…

více informací a fotogalerie

IP Králíky

Projektová dokumentace zaměřená na úpravy k posílení stability ve stávajícím významném segmentu krajiny v blízkosti Králík v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy Králíky. Úpravy interakčního prvku o rozloze cca 4,4 ha zahrnují revitalizaci drobné vodoteče včetně založení tůní.

více informací a fotogalerie

Izolační zeleň (NRBK 71) v k.ú. Rohoznice

Prováděcí dokumentace na realizaci úseku nadregionálního biokoridoru č.71 v návaznosti na  Komplexní pozemkové úpravy obce Rohoznice. Návrh výsadeb na orné půdě je řešen vzhledem k požadované izolační funkci souvislým pásem stromové vegetace s podrostem keřů.

více informací a fotogalerie

Regionální biokoridor Č.820 v k.ú. Lichkov

Prováděcí dokumentace na realizaci regionálního biokoridoru č.820 v návaznosti na  Komplexní pozemkové úpravy Lichkov. Návrh biokoridoru o délce cca 1250m  je řešen formou zatravnění s umístěním menších zalesněných ploch a listnatých remízků.

více informací a fotogalerie

Založení a údržba zeleně v městech a obcích je dlouhodobou investicí nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska péče o životní prostředí. Všechny zásahy do této zeleně navíc obvykle probíhají pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Rozhodně se tedy vyplatí při kácení a ošetřování dřevin i při nových výsadbách nepostupovat nahodile, ale vždy vycházet z odborně zpracovaného projektu.

Nabízíme více než dvacetiletou zkušenost s projektováním a realizací městské a sídlištní zeleně a s projekty komplexního řešení úprav veřejných prostranství v menších obcích.

Údržba a obnova zeleně   v krajině se po mnoha letech opomíjení konečně dostává do popředí zájmu nejen odborníků v ochraně přírody a krajiny a laických milovníků přírody, ale  i jejích faktických uživatelů – zejména majitelů pozemků, zemědělců obhospodařujících půdu  a správců komunikací a vodních toků.  Naše projekty se opírají o dlouhodobé zkušenosti při zpracování územních plánů, územního systému ekologické stability a komplexních pozemkových úprav včetně několikaleté zkušenosti se systémem a následnou administrací dotací, poskytovaných zemědělské prvovýrobě. Specifická část naší činnosti je založena na rozsáhlých zkušenostech s projekty doprovodné zeleně komunikací.

Stoupající nároky na kvalitu prostředí, které nás obklopuje, vedou mnohé majitele a manažery firem k odbornému projektu na založení zeleně v okolí svých firemních sídel a uvnitř firemních areálů. Dobře založená a kvalitně udržovaná zeleň firmu nejen reprezentuje, ale i vytváří příjemné prostředí pro zaměstnance a firemní zákazníky.

Dobře založená zahrada u rodinného domu je nejen  vizitkou majitele,  ale především funguje jako rozšířené obydlí, prostor pro odpočinek, zábavu nebo třeba i pro radost z pěstování vlastního, ekologicky nezávadného ovoce a zeleniny. Kvalitní projekt a pečlivá realizace Vás zbaví starostí s výběrem druhů rostlin, vhodných právě do Vaší zahrady a ušetří tak i mnoho času a práce s následnou údržbou.

rychlý kontakt:

Ing. Renata Mlejnková

E. Košťála 971
530 12 Pardubice

+420 602 132 773

renata.mlejnkova@seznam.cz

rychlý kontakt:

Ing. Zuzana Baladová

Palackého 292,
530 02 Pardubice

+420 776 690 193

atel.baladova@seznam.cz