Veřejná zeleň

Revitalizace zeleně v Bělči nad Orlicí

Projekt revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích v obci zahrnuje ošetřování lipových stromořadí na návsi a v ulici vedoucí ke hřišti a přeměnu dlouhododobě neudržované plochy kolem bývalé hájovny v park s dětským hřištěm a drobnou vybaveností. Projekt uspěl v roce 2019 v žádosti o dotaci z OPŽP, Prioritní osa 4:Ochrana a péče o přírodu a…

více informací a fotogalerie

Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras Mikroregionu Hustířanka

Projektová dokumentace a technický dozor investora na zakázce spolufinacované  z prostředků Operačního fondu životní prostředí, prioritní osa 6.3. Obnova krajinných struktur a 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny (kombinovaná žádost).  Revitalizace zeleně na území 9 obcí, sdružených v mikroregionu.

více informací a fotogalerie

Studánecký les - studie využití pro rekrační účely

Studie zaměřená na vytvoření celkové koncepce rozvoje příměstského lesa. Les o výměře zhruba 90 ha bezprostředně navazuje na pardubické sídliště Dubina a je hojně rekreačně využíván. Studie řeší jak prvky bezprostředně posilující rekreační funkce lesa (cesty, drobnou architekturu, naučnou stezku, návrh tras pro orientační běh), tak i návrh přeměny porostů a…

více informací a fotogalerie

Revitalizace zahrad u škol v Dubenci

Projektová dokumentace a technický dozor investora na obnově a doplnění zahrady u základní školy a u mateřské školy v obci Dubenec v Královéhradeckém kraji. Zahrada základní školy je navržena jako arboretum s širokým sortimentem domácích i cizokrajných dřevin.

více informací a fotogalerie

Revitalizace sídliště Dubina v Pardubicích, osa severovýchod – jihozápad, jihovýchod – severozápad, blok VI

Komplexní revitalizace panelového sídliště ze 70. let minulého století probíhá již od roku 2007. Její nedílnou součástí je i projekt ošetřování stávající zeleně a zakládání nové zeleně.

více informací a fotogalerie

Úpravy zeleně na sídlišti Dubina v Pardubicích

Série drobnějších projektů na úpravy ploch v panelovém sídlišti. Návrhy jsou zaměřeny převážně na obnovu zeleně u nově zateplených domů, samostatný návrh řeší prostor pro volné venkovní grilování.

více informací a fotogalerie

Obytný Soubor „Zelená Terasa“ Pardubice – Polabiny

Projektová dokumentace  řeší parter bytového souboru  a intenzivní střešní zeleň na ploše nad parkovištěm o rozloze cca 1300 m2.

více informací a fotogalerie

Přelouč - program rozvoje zeleně ve městě a přidružených obcích

Projekt řeší formou prováděcí dokumentace plochy zeleně ve městě (8 lokalit) a 6 lokalit v přidružených obcích.

více informací a fotogalerie

Revitalizace lázeňského parku V Lázních Bohdanči

Projekt  řeší obnovu dožívající zeleně a doplnění nové zeleně v  parku, který je historickou součástí lázeňského komplexu v Lázních Bohdanči. Nové výsadby jsou zaměřeny na náhradu dožívajících a druhově nežádoucích dřevin při zachování historických kompozic.

více informací a fotogalerie

Revitalizace a regenerace zeleně v obci Velichovky

Projekt  řeší formou prováděcí dokumentace plochy zeleně ve 3 lokalitách v obci Velichovky (centrum obce, Ul. Jaroměřská a hřiště a okolí kostela).

více informací a fotogalerie

Regenerace parku „Bažantnice“ v Heřmanově Městci

Projekt byl zaměřen na obnovu vegetačních prvků v bažantnici, která je historickou součástí zámeckého areálu v Heřmanově Městci. Bažantnice  je velmi hodnotná z hlediska přírodovědného  (součást přírodního  parku a územního systému ekologické stability)

více informací a fotogalerie

Parkové úpravy na zámku Bystré

Projekt zaměřený na revitalizaci vegetačních prvků v zámeckém parku (odstranění a ošetření dřevin, výsadby stromů a keřů).

více informací a fotogalerie

Založení a údržba zeleně v městech a obcích je dlouhodobou investicí nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska péče o životní prostředí. Všechny zásahy do této zeleně navíc obvykle probíhají pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Rozhodně se tedy vyplatí při kácení a ošetřování dřevin i při nových výsadbách nepostupovat nahodile, ale vždy vycházet z odborně zpracovaného projektu.

Nabízíme více než dvacetiletou zkušenost s projektováním a realizací městské a sídlištní zeleně a s projekty komplexního řešení úprav veřejných prostranství v menších obcích.

Údržba a obnova zeleně   v krajině se po mnoha letech opomíjení konečně dostává do popředí zájmu nejen odborníků v ochraně přírody a krajiny a laických milovníků přírody, ale  i jejích faktických uživatelů – zejména majitelů pozemků, zemědělců obhospodařujících půdu  a správců komunikací a vodních toků.  Naše projekty se opírají o dlouhodobé zkušenosti při zpracování územních plánů, územního systému ekologické stability a komplexních pozemkových úprav včetně několikaleté zkušenosti se systémem a následnou administrací dotací, poskytovaných zemědělské prvovýrobě. Specifická část naší činnosti je založena na rozsáhlých zkušenostech s projekty doprovodné zeleně komunikací.

Stoupající nároky na kvalitu prostředí, které nás obklopuje, vedou mnohé majitele a manažery firem k odbornému projektu na založení zeleně v okolí svých firemních sídel a uvnitř firemních areálů. Dobře založená a kvalitně udržovaná zeleň firmu nejen reprezentuje, ale i vytváří příjemné prostředí pro zaměstnance a firemní zákazníky.

Dobře založená zahrada u rodinného domu je nejen  vizitkou majitele,  ale především funguje jako rozšířené obydlí, prostor pro odpočinek, zábavu nebo třeba i pro radost z pěstování vlastního, ekologicky nezávadného ovoce a zeleniny. Kvalitní projekt a pečlivá realizace Vás zbaví starostí s výběrem druhů rostlin, vhodných právě do Vaší zahrady a ušetří tak i mnoho času a práce s následnou údržbou.

rychlý kontakt:

Ing. Renata Mlejnková

E. Košťála 971
530 12 Pardubice

+420 602 132 773

renata.mlejnkova@seznam.cz

rychlý kontakt:

Ing. Zuzana Baladová

Palackého 292,
530 02 Pardubice

+420 776 690 193

atel.baladova@seznam.cz