Projektová dokumentace

Zpracování kvalitní projektové dokumentace je prvním předpokladem pro veškeré zakládání nové zeleně i pro rozsáhlejší údržbové práce v zeleni. Význam profesionálně a podrobně  zpracovaného projektu stoupá zejména při akcích většího rozsahu a při zakázkách realizovaných za finanční spoluúčasti jiných subjektů (zejména různé typy dotací).

Zeleň v územním plánu, ÚSES

Zeleň v územním plánu včetně  územního systému ekologické stability tvoří dlouhodobou koncepci, jejímž cílem je především nastavení rámce celkového rozvoje zeleně v širším území. Spolupracujeme s architekty - tvůrci územních plánů obcí a se zpracovateli komplexních pozemkových úprav.

Program rozvoje zeleně v obci – komplexní řešení celé obce

Nabízíme zpracování podkladu pro postupnou obnovu významnějších ploch zeleně v obci s cílem zajistit dlouhodobější koncepci jejího postupného rozvoje, doplnění a následné údržby. Nejedná se o generel ani pasport zeleně. Dokumentace menších ploch je zpracována zpravidla již v tomto projektu v podrobnosti umožňující  přímou realizaci např. formou náhradních výsadeb. Větší a rozsáhlejší parkové plochy jsou obvykle připraveny ve formě studie, a to včetně  návrhu všech nezbytných opatření (odstranění či ošetření stávající zeleně, výsadby dřevin, rekonstrukci trávníku, mobiliář, dětská hřiště, chodníky, osvětlení) a hrubé finanční kalkulace.

Řešené plochy zeleně či uliční zeleň jsou vytipovány ve spolupráci se zástupci MěÚ (OÚ), jsou spojeny jednotným a uceleným záměrem, zároveň  jsou však graficky i rozpočtově zpracovány odděleně  po samostatných lokalitách a projekt tak lze dle potřeby jednoduchou formou průběžně doplňovat a aktualizovat.

Prováděcí projekty úprav veřejné zeleně

Zpracováváme kompletní prováděcí dokumentaci zeleně na veřejných prostranstvích včetně návrhu vybavenosti (dětská hřiště, lavičky, parkové cesty apod.). Součástí projektu je dle požadavku objednatele zpravidla  i projednání s veřejností,  prověření možností financování v návaznosti na aktuálně dostupné dotační tituly apod.

Zpracování dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele ošetřování stromů

Ošetřování stromů  je s ohledem na stoupající důraz na profesionalitu v provádění těchto prací a na zvyšující se četnost postihů ze strany kontrolních orgánů (zejména České inspekce životního prostředí)  čím dále častěji zadáváno externím firmám.  Aby bylo možno zodpovědně posoudit nabídky dodavatelů, je nutno  zpracovat dokumentaci k výběrovému řízení, ze které bude jednoznačně vyplývat rozsah požadovaných prací a budou jasně specifikovány požadavky na její kvalitu. Nabízíme odborné zpracování této dokumentace v souladu se současnými poznatky v arboristice. Zpracováváme kompletní prováděcí dokumentaci zeleně na veřejných prostranstvích včetně návrhu vybavenosti (dětská hřiště, lavičky, parkové cesty apod

Založení a údržba zeleně v městech a obcích je dlouhodobou investicí nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska péče o životní prostředí. Všechny zásahy do této zeleně navíc obvykle probíhají pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Rozhodně se tedy vyplatí při kácení a ošetřování dřevin i při nových výsadbách nepostupovat nahodile, ale vždy vycházet z odborně zpracovaného projektu.

Nabízíme více než dvacetiletou zkušenost s projektováním a realizací městské a sídlištní zeleně a s projekty komplexního řešení úprav veřejných prostranství v menších obcích.

Údržba a obnova zeleně   v krajině se po mnoha letech opomíjení konečně dostává do popředí zájmu nejen odborníků v ochraně přírody a krajiny a laických milovníků přírody, ale  i jejích faktických uživatelů – zejména majitelů pozemků, zemědělců obhospodařujících půdu  a správců komunikací a vodních toků.  Naše projekty se opírají o dlouhodobé zkušenosti při zpracování územních plánů, územního systému ekologické stability a komplexních pozemkových úprav včetně několikaleté zkušenosti se systémem a následnou administrací dotací, poskytovaných zemědělské prvovýrobě. Specifická část naší činnosti je založena na rozsáhlých zkušenostech s projekty doprovodné zeleně komunikací.

Stoupající nároky na kvalitu prostředí, které nás obklopuje, vedou mnohé majitele a manažery firem k odbornému projektu na založení zeleně v okolí svých firemních sídel a uvnitř firemních areálů. Dobře založená a kvalitně udržovaná zeleň firmu nejen reprezentuje, ale i vytváří příjemné prostředí pro zaměstnance a firemní zákazníky.

Dobře založená zahrada u rodinného domu je nejen  vizitkou majitele,  ale především funguje jako rozšířené obydlí, prostor pro odpočinek, zábavu nebo třeba i pro radost z pěstování vlastního, ekologicky nezávadného ovoce a zeleniny. Kvalitní projekt a pečlivá realizace Vás zbaví starostí s výběrem druhů rostlin, vhodných právě do Vaší zahrady a ušetří tak i mnoho času a práce s následnou údržbou.

rychlý kontakt:

Ing. Renata Mlejnková

E. Košťála 971
530 12 Pardubice

+420 602 132 773

renata.mlejnkova@seznam.cz

rychlý kontakt:

Ing. Zuzana Baladová

Palackého 292,
530 02 Pardubice

+420 776 690 193

atel.baladova@seznam.cz