Projektová dokumentace

Vlivem dlouhodobého nešetrného hospodaření na velkých honech zemědělské půdy neustále  postupuje degradace půdy vodní a větrnou erozí a zhoršuje se hospodaření s vodou v krajině. Jedním z účinných opatření, které může postup toto zhoršování zpomalit nebo mu v optimálním případě úplně zamezit,  je návrat rozptýlené dřevinné zeleně do zemědělsky využívané krajiny . To se týká zejména protipovodňových a protierozních opatření, kde zeleň spolupůsobí jako účinný ochranný faktor, zakládání prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), zalesňování svažitých pozemků a vytváření doprovodné zeleně k stávajícím krajinným liniím  vodních toků a komunikací .

Nejčastější typy dokumentace, vztahující se volné krajině:

  • Doprovodná zeleň komunikací
  • Prováděcí projekty k ozelenění polních cest  (zpravidla v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy - KPÚ)
  • Zakládaní prvků ÚSES
  • Doprovodná zeleň vodních toků
  • Zeleň realizovaná v rámci  protierozních opatření
  • Obnova ovocných stromořadí a  neprodukčních sadů historických odrůd ovocných dřevin
  • Revitalizace vodotečí, zakládání malých vodních nádrží a poldrů
  • Zalesnění

Krajinářské úpravy zpravidla řeší rozsáhlejší území, často přesahují katastry několika obcí a dotýkají se pozemků ve vlastnictví mnoha subjektů,  spolupracujeme proto se zpracovateli KPÚ,  zpracovateli různých stupňů  územně plánovací dokumentace a s projektanty dopravních staveb a vodohospodářských úprav. Máme vlastní zkušenosti s administrací dotací, směřujících do zemědělské prvovýroby a dokážeme skloubit požadavky na dodržování agroenviromentálních opatření a standardů GAEC, kontrolovaných Státním zemědělským intervenčním fondem, s požadavky na přírodě blízkou péči o krajinu.

Založení a údržba zeleně v městech a obcích je dlouhodobou investicí nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska péče o životní prostředí. Všechny zásahy do této zeleně navíc obvykle probíhají pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Rozhodně se tedy vyplatí při kácení a ošetřování dřevin i při nových výsadbách nepostupovat nahodile, ale vždy vycházet z odborně zpracovaného projektu.

Nabízíme více než dvacetiletou zkušenost s projektováním a realizací městské a sídlištní zeleně a s projekty komplexního řešení úprav veřejných prostranství v menších obcích.

Údržba a obnova zeleně   v krajině se po mnoha letech opomíjení konečně dostává do popředí zájmu nejen odborníků v ochraně přírody a krajiny a laických milovníků přírody, ale  i jejích faktických uživatelů – zejména majitelů pozemků, zemědělců obhospodařujících půdu  a správců komunikací a vodních toků.  Naše projekty se opírají o dlouhodobé zkušenosti při zpracování územních plánů, územního systému ekologické stability a komplexních pozemkových úprav včetně několikaleté zkušenosti se systémem a následnou administrací dotací, poskytovaných zemědělské prvovýrobě. Specifická část naší činnosti je založena na rozsáhlých zkušenostech s projekty doprovodné zeleně komunikací.

Stoupající nároky na kvalitu prostředí, které nás obklopuje, vedou mnohé majitele a manažery firem k odbornému projektu na založení zeleně v okolí svých firemních sídel a uvnitř firemních areálů. Dobře založená a kvalitně udržovaná zeleň firmu nejen reprezentuje, ale i vytváří příjemné prostředí pro zaměstnance a firemní zákazníky.

Dobře založená zahrada u rodinného domu je nejen  vizitkou majitele,  ale především funguje jako rozšířené obydlí, prostor pro odpočinek, zábavu nebo třeba i pro radost z pěstování vlastního, ekologicky nezávadného ovoce a zeleniny. Kvalitní projekt a pečlivá realizace Vás zbaví starostí s výběrem druhů rostlin, vhodných právě do Vaší zahrady a ušetří tak i mnoho času a práce s následnou údržbou.

rychlý kontakt:

Ing. Renata Mlejnková

E. Košťála 971
530 12 Pardubice

+420 602 132 773

renata.mlejnkova@seznam.cz

rychlý kontakt:

Ing. Zuzana Baladová

Palackého 292,
530 02 Pardubice

+420 776 690 193

atel.baladova@seznam.cz