Projektová dokumentace

Zahradnické úpravy jsou dlouhodobou investicí. Chyby při zakládání zeleně se zpravidla neprojevují hned, ale až po letech, kdy rostliny začnou dorůstat rozměrů, při kterých se s nimi již prakticky nedá manipulovat. Jediným řešením případných problémů pak může být i předčasná likvidace krásných, zdravých rostlin. Výsadby zakládané bez promyšlené koncepce tak mohou přinést velké zklamání.

Zahradnické úpravy až na výjimky nevyžadují stavební povolení. Přesto se vyplatí i na zakládání zeleně pohlížet jako na specifický typ stavby a respektovat základní zásady, jejichž dodržování je běžné při stavebním řízení. Mezi tyto zásady patří zejména respektování vlastnických vztahů k pozemkům, dodržování ochranných pásem inženýrských sítí, posuzování vlivu založené zeleně na sousedy (např. riziko nadměrného stínění, pronikání kořenů dřevin na cizí pozemek) apod.

Zahradnické úpravy jsou i svébytným architektonickým dílem. I když se s individuálním vkusem konkrétního odborníka nemusíme vždy ztotožnit, návrh nezávislého, odborně fundovaného člověka je vždy přínosem, který umožní vyvarovat se hrubých chyb a vede k ujasnění vlastních požadavků. Vždy je podstatně jednodušší a levnější přesouvat rostliny, chodníky a jiné prvky na výkrese než přestavovat a přesazovat přímo v terénu.

Každý – i nejjednodušší - projekt zahradnických úprav obsahuje:

  • přehled vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, zákres všech podzemních inženýrských sítí (alespoň orientační, po dohodě s majitelem zahrady  i doplněný o ověřená stanoviska všech správců sítí)
  • základní výkres v měřítku adekvátním řešenému území (obvykle 1 : 50, 1 : 100 nebo 1 : 200,  výjimečně u velých zahrad  1 : 500), tento výkres musí obsahovat
    • zřetelné dispoziční řešení (tj. jasně rozlišené zpevněné plochy, trávníky, výsadby...)
    • zřetelně rozlišené stávající a nově navržené výsadby s případným plánem kácení a výběrem stávajících dřevin k ošetřování
    • srozumitelnou legendu
  • výkaz výměr (tj. podrobný seznam všech použitých materiálů a jmenovitý seznam rostlin s uvedením množství, druhu a jakosti, u rostlin též velikost při výsadbě), případně položkový rozpočet prací
  • technickou zprávu s dostatečně podrobným a srozumitelným popisem technologie ošetřování stávající zeleně, zakládání nové zeleně

Podrobnější projekty nebo projekty na úpravy  v složitějších podmínkách mohou obsahovat např. samostatné situace současného stavu s inventarizací stávajících dřevin, samostatné návrhy pěstebních opatření ve stávajících porostech, detailní osazovací plány jednotlivých nových záhonů s přesným vytyčením jednotlivých rostlin při výsadbě, perspektivní pohledy a fotodokumentaci, samostatnou projektovou dokumentaci oprav a zřizování souvisejících technických prvků (chodníků, vybavenosti, osvětlení, drobných staveb apod.), u větších akcí rozdělení prací na etapy, apod.)

Založení a údržba zeleně v městech a obcích je dlouhodobou investicí nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska péče o životní prostředí. Všechny zásahy do této zeleně navíc obvykle probíhají pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Rozhodně se tedy vyplatí při kácení a ošetřování dřevin i při nových výsadbách nepostupovat nahodile, ale vždy vycházet z odborně zpracovaného projektu.

Nabízíme více než dvacetiletou zkušenost s projektováním a realizací městské a sídlištní zeleně a s projekty komplexního řešení úprav veřejných prostranství v menších obcích.

Údržba a obnova zeleně   v krajině se po mnoha letech opomíjení konečně dostává do popředí zájmu nejen odborníků v ochraně přírody a krajiny a laických milovníků přírody, ale  i jejích faktických uživatelů – zejména majitelů pozemků, zemědělců obhospodařujících půdu  a správců komunikací a vodních toků.  Naše projekty se opírají o dlouhodobé zkušenosti při zpracování územních plánů, územního systému ekologické stability a komplexních pozemkových úprav včetně několikaleté zkušenosti se systémem a následnou administrací dotací, poskytovaných zemědělské prvovýrobě. Specifická část naší činnosti je založena na rozsáhlých zkušenostech s projekty doprovodné zeleně komunikací.

Stoupající nároky na kvalitu prostředí, které nás obklopuje, vedou mnohé majitele a manažery firem k odbornému projektu na založení zeleně v okolí svých firemních sídel a uvnitř firemních areálů. Dobře založená a kvalitně udržovaná zeleň firmu nejen reprezentuje, ale i vytváří příjemné prostředí pro zaměstnance a firemní zákazníky.

Dobře založená zahrada u rodinného domu je nejen  vizitkou majitele,  ale především funguje jako rozšířené obydlí, prostor pro odpočinek, zábavu nebo třeba i pro radost z pěstování vlastního, ekologicky nezávadného ovoce a zeleniny. Kvalitní projekt a pečlivá realizace Vás zbaví starostí s výběrem druhů rostlin, vhodných právě do Vaší zahrady a ušetří tak i mnoho času a práce s následnou údržbou.

rychlý kontakt:

Ing. Renata Mlejnková

E. Košťála 971
530 12 Pardubice

+420 602 132 773

renata.mlejnkova@seznam.cz

rychlý kontakt:

Ing. Zuzana Baladová

Palackého 292,
530 02 Pardubice

+420 776 690 193

atel.baladova@seznam.cz